X
تبلیغات
واحد کشاورزی -
درس حرفه و فن واحد کشاورزی سال سوم راهنمایی

سوالات بی پاسخ

1. هدف از کشت و پرورش درختان چیست ؟

2. به کدام دسته از گیاهان ، درخت گفته می شود ؟

3. تفاوت درخت با سایر گیاهان چیست ؟

4. پیشرفت علوم پزشکی و بهداشت درباره ی بدن انسان چه ارتباطی به علم باغبانی داشت ؟

5. انقلاب صنعتی چه تأثیری در باغبانی داشت ؟

6. اکنون باغداری در کشور ما چه وضعیتی دارد ؟

7. هدف از مطالعه ی بخش باغبانی در این کتاب چیست ؟

8. تولید و پرورش درختان با کشت سایر گیاهان زراعی و سبزی ها چه تفاوت هایی دارد ؟

9. تصمیم گیری های خطا توسط افراد ناآگاه درباره ی درختان ، چه زیان هایی در بر دارد ؟

10 . در زندگی کدام دسته از گیاهان ، انسان دخالت زیادی دارد ؟ چگونه و چرا ؟

11 . باغداری به شیوه ی قدیمی ، چه وضعیتی دارد ؟

12 . قسمت های اصلی یک درخت را نام ببرید ؟

13 . وضعیت رشد ریشه ی درختان چگونه است ؟

14 . آیا شکل ریشه ی درختان مختلف ، یکسان است ؟

15 . تاج درختان معمولاً به چه شکل هایی می باشد ؟

16 . ساقه کدام قسمت درخت است ؟

17 . سه گروه مختلف گیاهان را نام ببرید ؟

18 . درختچه به کدام گروه از گیاهان می گویند ؟

19 . بوته چیست ؟

20 . درخت زالزالک چه ویژگی دارد ؟

21 . تفاوت درخت با بوته چیست ؟

22 . منظور از )) مثمر (( چیست ؟

23 . دست کم پنج درخت مثمر و پنج درخت غیر مثمر را نام ببرید ؟

24 . هدف از پرورش درختان چیست ؟

25 . آیا عوامل محیطی بر درختان اثر دارد ؟

26 . گل درخت خرما و پسته چگونه است ؟

27 . منظور از درختان نر و ماده چیست ؟

28 . درختان نظیر پسته در چه صورتی میوه خواهند داد ؟

29 . گرده افشانی گیاهان به چه روش هایی انجام می گیرد ؟

30 . طبقه بندی درختان از نظر شرایط محیطی رشد به چه ترتیبی است ؟ مثال بزنید ؟

31 . چگونه می توانیم از جریان باد شدید و وارد آمدن خسارت به باغ ها و مزارع جلوگیری کنیم ؟

32 . منظور از جنگل طبیعی چیست ؟

33 . جنگل مصنوعی یا پارک جنگلی چگونه به وجود می آید ؟

34 . چگونه می توانیم ضمن بهره برداری از جنگل ها ، از کاهش مساحت آن ها پیش گیری کنیم ؟

35 . برای پیش گیری از تخریب جنگل ها و افزایش مساحت آن ها چه اقداماتی باید توسط مردم و دستگاه های

دولتی به عمل آید ؟

36 . روش های تکثیر درختان را نام ببرید ؟

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم فروردین 1390ساعت 18:54  توسط پریسا صدری  |